Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Nordic Waterproofing Oy/Mataki
Rälssitie 6, 01510 Vantaa
P. 09 2242 850

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin vastaa rekisteriasioista vastaava henkilö, johtaja Kari Järvinen, kari.jarvinen@mataki.com

Rekisterin nimi
Matakin asiakasrekisteri

Rekisteröitävien tietojen peruste ja käsittelyn tarkoitus
Rekisteröitävien tietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi sekä asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Rekisteröitävät tiedot
Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity antaa toimeksiannon Nordic Waterproofing Oy/Matakille, on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy edellä mainitun yksikön hoitamaan toimeksiantoon tai hyödyntää edellä mainitun yksikön palveluita muulla tavalla.

Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimet/yrityksen nimi, osoitetiedot/yrityksen osoitetiedot, yhteyspuhelinnumerot, yhteyssähköpostiosoitteet, organisaatio, yrityksen tai yksityishenkilön mahdollinen www-sivujen osoite, yrityksen yhteyshenkilön nimi ja tehtävät yrityksessä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Järjestelmän tiedot kertyvät asiakkuuden rekisteröimisen yhteydessä, asiakaspalautteissa ja tilaus- sekä sopimusasiakirjoissa annettavista tiedoista. Tietoja saadaan myös postin osoitepalvelusta, puhelinluetteloista sekä numerotiedustelusta. Rekisteröitäviä tietoja päivitetään asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemien ilmoitusten perusteella.

Tietojen luovutus ulkopuolisille
Rekisteröityjä tietoja annetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä, tai asiakkaan omasta pyynnöstä. Osoitetietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle rekisterinpitäjän toimeksi antamien postitusten hoitamiseen. Tietojen luovutus järjestetään lain mukaisella tavalla tarkoituksenmukaisinta keinoa käyttäen tietosuojanäkökohdat huomioon ottaen, esim. sähköisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilyttämisaika
Rekisteriin talletettuja tietoja säilytetään niin kauan kuin tiedoilla on tarkoituksenmukainen yhteys rekisterinpitäjän rekisterissä määriteltyyn käyttötarkoitukseen nähden.

Rekisterin suojaus
Asiakas- ja toimittajarekisteriä käytävät tieto- ja tilausjärjestelmät ovat suojattu asianmukaisesti käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät ovat myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus, ja se myönnetään vain henkilöille, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu.

Rekisterinpitäjien henkilökunnalla sekä rekisterinpitäjien lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on henkilötietolain 33 §:n mukainen vaitiolovelvollisuus asiakastietoihin liittyen.

Rekisteröidyn tarkistusoikeus ja virheenkorjauspyyntö
Rekisteröidyillä henkilöillä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Tarkastuspyyntö tai oikaisupyyntö pyydetään lähettämään kirjallisesti osoitteeseen:
Nordic Waterproofing Oy/Mataki, Kari Järvinen, Rälssitie 6, 01510 Vantaa

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely etämyyntiä, suoramainontaa, suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.